Priser og betingelser

Vårt salær beregnes med grunnlag i medgått tid. Timeprisene varierer fra 1 200 til 1 500 kroner, avhengig av oppdragets art og kompleksitet. Det blir beregnet 25 % merverdiavgift på salæret.  I tillegg kommer utlegg og gebyrer i forbindelse med saken. Slike utgifter faktureres fortløpende i tillegg til det avtalte salæret. Det vil normalt påløpe merverdiavgift på utlegget.

I enkelte saker vil advokatsalæret kunne dekkes gjennom klientens forsikringsordninger, med en egenandel for klienten. Vi vil i slike tilfeller avklare med forsikringsselskapet om det gis rettshjelpdekning.

Vi vil også undersøke om det er grunnlag for å innvilge eller søke om fritt rettsråd eller fri sakførsel. Ordningen med fri rettshjelp gjelder enkelte bestemte sakstyper, blant annet barnefordeling/samvær, saker etter ekteskapsloven, oppløsning av samboerforhold, oppsigelse i arbeidsforhold, oppsigelse i husleieforhold, saker om personskadeerstatning, trygdesaker m.v.

Forutsetningen for å få fritt rettsråd vil i de fleste saker være at man har en bruttoinntekt under 246 000 kroner. Dersom man er gift eller samboer er kravet at felles inntekt ikke kan overstige 369 000 kroner. Formuesgrensen for fri rettshjelp er 100 000 kroner, men det ses bort fra verdien av egen bolig i formuesvurderingen.